REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG  

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

DEFINICJE Usługobiorca - Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw. Cennik - Wykaz cen stosowanych przez Usługodawcę wobec Usługobiorców z tytułu realizacji na ich rzecz Usług. Okres Rozliczeniowy - Przedział czasu, w ciągu którego zrealizowane Usługi rozliczane są w tym samym terminie płatności – zasadniczo Okres Rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. Usługodawca - Spółka pod nazwą - Copy Point Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Janickiego 20b, kod 60-542. NIP 781-181-75-95, Regon 3000814495. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem 0000300906 Regulamin - Niniejszy Regulamin Świadczenia przez Usługodawcę usług druku cyfrowego wraz z pracami wykończeniowymi Umowa- UMOWA o świadczenie usług druku cyfrowego wraz z pracami wykończeniowym, zawarta przez Usługodawcę z Usługobiorcą, do której stosuje się postanowienia Regulaminu, na podstawie której Usługodawca udziela Usługobiorcy szczególnych warunków (w tym rabatów), świadczenia usług. Zlecenie- ZLECENIE wykonania usług druku cyfrowego lub prac wykończeniowych, wystawione Usługodawcy przez Usługobiorcę, do którego stosuje się postanowienia Regulaminu. Zlecenie jest podstawą do wykonania usługi. Usługi - usługi polegające na wykonywaniu druków cyfrowych oraz prac wykończeniowych. Numer klienta – Na podstawie podpisanej umowy Usługodawca przypisuje Usługobiorcy Numer Klienta, służący do jego identyfikacji oraz do składania zleceń Formularz - Druk Formularza będącego jedna z form składania zleceń Protokół Odbioru – Druk Protokołu Odbioru, będącego podstawą do przekazania prac Wykonanych na rzecz Usługobiorcy. 

§ 2. PRZEDMIOT REGULAMINU 1.Postanowienia zawarte w Regulaminie stanowią integralną część wszystkich umów oraz zleceń zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcami w takim zakresie, w jakim uregulowane w nim zagadnienia nie zostały odmiennie rozstrzygnięte w treści postanowień konkretnej Umowy lub Zlecenia. 2.Niniejszy Regulamin określa: a)sposób zawierania przez Usługodawcę umów oraz zleceń z Usługobiorcami; b)rodzaj i sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy; c)sposób dokonywania rozliczeń pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą; d)zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy oraz postępowanie reklamacyjne.

 II.ZAWARCIE UMOWY, JEJ ZMIANA ORAZ ROZWIĄZANIE 

§ 3. SPOSÓB ZAWARCIA I ZMIANY UMOWY. 1.Umowa może zostać zawarta przez Usługobiorcę: a)w lokalu oznaczonym w stosowny sposób jako Lokal lub Przedstawicielstwo Usługodawcy; b)poza lokalem Usługodawcy, z upoważnionym przedstawicielem Usługodawcy; c)na odległość, w drodze wymiany podpisanych egzemplarzy Umowy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. 2.Umowę uważa się za zawartą z dniem doręczenia Usługodawcy podpisanego przez Usługobiorcę egzemplarza Umowy, przekazanego mu uprzednio przez Usługodawcę.. 

§ 4.WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1.Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy podanych przez niego przy zawarciu Umowy, a Usługobiorca wyraża na to zgodę. 

§ 5. ZMIANA UMOWY ORAZ DANYCH W NIEJ ZAWARTYCH 1.Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 2.Usługobiorca zobowiązany jest informować Usługodawcę w formie pisemnej o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie oraz w treści przekazanych przez niego przy zawarciu Umowy dokumentów. W przypadku nie poinformowania Usługodawcy o zmianie adresu, wszelkie pisma oraz oświadczenia Usługodawcy kierowane na ostatnio wskazany adres, traktowane będą jako skutecznie doręczone. 

§ 6. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1.Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba, że co innego wynika z treści jej postanowień. 2.Każda ze stron może wypowiedzieć z zachowaniem jednego miesiąca. 3.Usługodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: a)Usługobiorca, pomimo zawieszenia stosownie do §9 litera a) Regulaminu świadczenia na jego rzecz Usług, nie uregulował należności; b)Dane oraz informacje podane przez Usługobiorcę przy zawarciu Umowy są nieprawdziwe; c)Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Usługobiorcy; d)Usługobiorca korzysta z usług do celów niezgodnych z prawem; e)Z przyczyn technicznych nie jest możliwe dalsze świadczenie na rzecz Usługobiorcy usług lub też zapewnienie ich należytej jakości. 6.Ponadto Umowa wygasa: a)z upływem czasu, na jaki została zawarta; b)w przypadku śmierci Usługobiorcy, będącego osobą fizyczną; c)w przypadku wykreślenia Usługobiorcy, nie będącego osobą fizyczną, z właściwego rejestru lub ewidencji, w którym był ujawniony. 

III.ZLECENIE WYKONANIA PRAC

§ 7. SPOSÓB WYSTAWIENIA ZLECENIA. 1.Zlecenie może być złożone przez Usługobiorcę: a)w lokalu oznaczonym w stosowny sposób jako Lokal lub Przedstawicielstwo Usługodawcy (w oparciu o „Formularz”); b)poza lokalem Usługodawcy, z upoważnionym przedstawicielem Usługodawcy (w oparciu o „Formularz”); c)faxem (w oparciu o „Formularz”) d)poprzez e-mail (warunkiem jest podanie numeru klienta) 2.Warunkiem realizacji usługi jest wypełnienie przez Usługobiorcę Formularza bądź listu e-mail w sposób kompletny, czytelny i zgodny ze stanem faktycznym. Przesłanie powyższych Usługodawcy oznacza zgodę na wykonanie usługi na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz odrębnie zawartych Umowach. 

IV.ŚWIADCZENIE USŁUG 

§8. RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG 1.Rodzaje oraz wysokość opłat za poszczególne usługi świadczone przez Usługodawcę zostały szczegółowe wskazane w Cenniku. 

§9. ODBIÓR PRAC 1.Przekazanie wykonanych prac następuje na podstawie Protokołu Odbioru, podpisanego przez upoważnione osoby. 2. W przypadku ujawnienia niewłaściwego wykonania prac w trakcie odbioru, Usługobiorca ma prawo odmowy podpisania Protokołu Odbioru i żądania usunięcia wad. Jeśli wada zostanie wykryta po podpisaniu Protokołu Odbioru, Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji. 3.Usługobiorca nie może odmówić podpisania Protokołu Odbioru, jeśli zakres zrealizowanych prac jest zgodny ze Zleceniem. 3.Odbiór prac jest możliwy w następujący sposób: a)osobisty w lokalu Usługodawcy b)za pośrednictwem transportu Usługodawcy lub firmy kurierskiej. 4 Usługodawca gwarantuje bezpłatny dowóz zrealizowanych prac pod warunkiem, że Zlecenie wystawione przez Usługobiorcę będzie nie mniejsze niż przewidziano dla danej strefy w Cenniku, bądź w osobnych umowach. 3. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia zrealizowanych usług w terminie do 24 godzin od ich zakończenia. 

§ 10 ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG 1.Usługodawca może zawiesić świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy w przypadku, gdy: a)Usługobiorca pozostaje w zwłoce z płatnością należności za zrealizowane na jego rzecz Usługi; b)Usługobiorca uporczywie narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu albo podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług; c)z przyczyn technicznych czasowo nie jest możliwe świadczenie 

§ 11 ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG 1.Usługodawca zakończy świadczenie usług na rzecz Usługobiorcy z chwilą skutecznego rozwiązania zawartej z nim Umowy. 

IV.ROZLICZENIA 

§ 12. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG 1.Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego uiszczania należności na rzecz Usługodawcy. 2.Należności z tytułu zrealizowanych Usług naliczane będą przez Usługodawcę: a)w odniesieniu do Usługobiorców, którzy podpisali Umowę z Usługodawcą - za wszystkie Zlecenia zrealizowane w danym Okresie Rozliczeniowym, stosownie do postanowień Cennika oraz Umowy w oparciu o podpisane „Protokołu Odbioru”. b)w odniesieniu do Usługobiorców, którzy nie podpisali Umowy z Usługodawcą – każdorazowo za poszczególne Zlecenia, stosownie do postanowień Cennika w oparciu o podpisany „Protokół Odbioru”. 

§ 13. ZASADY PŁATNOŚCI 1. ZASADY PŁATNOŚCI Usługodawca przekaże Usługobiorcy wystawioną przez siebie fakturę VAT, obejmującą: a) w odniesieniu do Usługobiorców, którzy podpisali Umowę z Usługodawcą - należności za usługi zrealizowane i odebrane na podstawie Protokołu Odbioru w danym Okresie Rozliczeniowym w terminie do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca. b) w odniesieniu do Usługobiorców, którzy nie podpisali Umowy z Usługodawcą – każdorazowo wraz z przekazaniem Protokołu Odbioru. 3. Należności za usługi Usługobiorca zobowiązany jest regulować: a) Usługobiorcy, którzy podpisali Umowę z Usługodawcą - przelewem na rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury - gotówką lub kartą płatniczą (kredytową) w lokalu Usługodawcy - gotówką w przypadku przekazywania płatności kurierowi. b) Usługobiorcy, którzy podpisali Umowy z Usługodawcą - gotówką lub kartą płatniczą (kredytową) w lokalu Usługodawcy - gotówką w przypadku przekazywania płatności kurierowi. 4. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur VAT bez podpisu Usługobiorcy. 5.W przypadku opóźnienia z zapłatą należności przez Usługobiorcę za wystawioną fakturę VAT, Usługodawca uprawniony będzie do naliczenia odsetek w ustawowej wysokości. 6.Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy wskazanego w treści faktury, kwotą należności objętej fakturą. 7.W przypadku opóźnienia się Usługobiorcy z uiszczeniem należności, gdy okres opóźnienia w uiszczeniu należności przekraczać będzie 1 (jeden) miesiąc, Usługodawca rozpocznie realizowanie procedury windykacyjnej wszystkich wymagalnych należności wobec Usługobiorcy za pośrednictwem firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie windykacji należności. W takiej sytuacji Usługobiorca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów przeprowadzenia tej procedury, w wysokości 20% (dwadzieścia procent). 

§ 14.CENNIK 1.Należności Usługodawcy z tytułu realizacji Usług naliczane są na podstawie cen wskazanych w Cenniku, obowiązującym w chwili wykonywania Usługi. 2.Cennik ma postać elektroniczną i jest umieszczony na stronie www.copy24h.pl, jak również jest dołączony do każdej umowy zawieranej przez Usługodawcę z Usługobiorcą. 3.Usługodawca może zmienić Cennik w każdym czasie. Przy czym Usługodawca jest zobowiązany do umieszczenia nowego lub zmienionego Cennika w Serwisie www.copy24h.pl oraz do przesłania go w wersji papierowej Usługobiorcy z którym podpisał Umowę na adres podany w Umowie w terminie 21 dni przed dniem wejścia w życie nowego lub zmienionego Cennika, w celu umożliwienia zapoznania się Usługobiorcom z nowymi zapisami w Cenniku. 4.W sytuacji zmiany Cennika Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego najpóźniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego lub zmienionego Cennika. W takim przypadku wypowiedzenie jest skuteczne jeśli oświadczenie, o którym mowa powyżej, zostanie doręczone Usługodawcy na 7 dni przed wejściem w życie nowego lub zmienionego Cennika. Powyższe oświadczenie należy złożyć za pomocą listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. 5.W razie dokonania wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 4 Usługobiorca jest zobowiązany do uregulowania należności za usługi świadczone w rozpoczętym Okresie Rozliczeniowym, w czasie którego zostało złożone wypowiedzenie, na dotychczasowych zasadach. 6.Usługodawca może udzielać rabatów poszczególnym Usługobiorcom na podstawie odrębnych Umów. 

V.ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ORAZ REKLAMACJE 

§ 15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 1. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady (w tym również wady prawne) wynikające z treści i formy plików dostarczonych do druku, w tym również za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Klient oświadcza, że przesłane pliki są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. 2. Zlecenia są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone do operatora. Operator nie wprowadza poprawek i modyfikacji treści merytorycznych w plikach przesłanych przez klienta. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydrukowanych pracach spowodowane błędami w dostarczonych przez klienta plikach.3. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia, jeśli: a) pliki nie zostały przygotowane zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie serwisu b) pliki zawierają treści naruszające prawo 4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi spowodowanej niewłaściwym wypełnieniem lub dostarczeniem Zlecenia. 5.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za straty, jakie Usługobiorca poniósł w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług. Nie ponosi on w szczególności odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Usługobiorcę korzyści, związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 6.Usługobiorca może dochodzić roszczeń wobec Usługodawcy na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 

§ 16. POSTĘPOWANI REKLAMACYJNE 1.Reklamacja składana przez Usługobiorcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od dostarczenia zrealizowanych prac potwierdzonych podpisaniem Protokołu Odbioru. 2.Reklamacja winna zostać przesłana na adres Usługodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 3.Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej doręczenia, a następnie prześle Usługobiorcy odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie. 

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§17. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU 1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 .06.2008 roku. 2.Regulamin ma postać elektroniczną i jest umieszczony na stronie www.copy24h.pl, jak również jest dołączony do każdej umowy zawieranej przez Usługodawcę z Usługobiorcą. 3.Usługodawca może w każdym czasie zmienić Regulamin. Informacje o zmianie Regulaminu Usługodawca zamieszcza w serwisie internetowym www.copy24h.pl oraz przesyła go na adres podany w umowie w terminie 21 dni przed dniem wejścia w życie nowego lub zmienionego Regulaminu, w celu umożliwienia zapoznania się Usługobiorcom z nowymi zapisami w Regulaminie. 4. W sytuacji zmiany Regulaminu Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego najpóźniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego lub zmienionego Regulaminu. W takim przypadku wypowiedzenie jest skuteczne, jeśli oświadczenie, o którym mowa powyżej, zostanie doręczone Usługodawcy na 7 dni przed wejściem w życie nowego lub zmienionego Regulaminu. Powyższe oświadczenie należy złożyć za pomocą listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. 5. W razie dokonania wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 4 Usługobiorca jest zobowiązany do uregulowania należności za usługi świadczone w rozpoczętym Okresie Rozliczeniowym, w trakcie którego nastąpiło wypowiedzenie, na dotychczasowych zasadach.wydruki cadowskie Poznań